حرف ظ فبالفتحه

.

2023-03-28
    بلاد بحرف ز ج م اد ان سان